Privacy Statement

Meditel is een bedrijf dat (preventieve) medische keuringen, vitaliteitschecks en (beroeps)vaccinaties verzorgt. Wij werken dan ook met medische gegevens en daarbij is de vertrouwelijkheid van die gegevens van het grootste belang. Onze medewerkers werken met gevoelige medische informatie van mensen, waar wij fatsoenlijk en veilig mee omgaan. In dit privacy statement leggen we uit hoe we dat doen. In het privacyreglement van Meditel kunt u meer gedetailleerde informatie vinden. Als u hierover vragen heeft, neemt u dan contact op met Meditel volgens onderstaande gegevens. 


Functionaris voor de gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten ‘functionaris voor de gegevensbescherming’ aangesteld, die verantwoordelijk is voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor de gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op bedrijfsbureau@meditel.nl. U kunt bij onze functionaris voor de gegevensbescherming terecht voor al uw vragen en verzoeken omtrent privacy. 


Hoe we te werk gaan

Bij het uitvoeren van medische keuringen en (beroeps)vaccinaties hebben wij naast uw gebruikelijke persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, contactgegevens) informatie nodig over uw gezondheid, voor zover dit noodzakelijk is voor het onderzoek. Deze gegevens worden opgeslagen in een beschermd computersysteem. Deze gegevens bewaren wij, omdat we zonder deze gegevens geen medische keuring kunnen doen. Meditel verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Tevens zijn er keuringen die uitgevoerd worden waarbij de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst[1] of voor het nakomen van een wettelijke verplichting[2]. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt Meditel uw persoonsgegevens[3].

Alleen mensen die binnen ons bedrijf werken zullen uw gegevens kunnen inzien als dit strikt noodzakelijk is. Dit zijn onze artsen en assistenten en de bij uw medisch dossier betrokken administratief medewerkers. Deze administratief medewerkers doen het voorbereidende werk voor de arts en assistent, bijvoorbeeld het compleet maken van uw gegevens voor uw dossier. Indien de arts en assistent hun zienswijzen en/of medische gegevens over u hebben verzameld tijdens bijvoorbeeld een medische keuring, zullen de administratief medewerkers uw medisch dossier wederom compleet maken voor u.
Indien Meditel een verzoek krijgt van een derde, zoals uw zorgverlener (bijvoorbeeld uw fysiotherapeut), waarbij er medische persoonsgegevens van u worden opgevraagd bij Meditel, zal dit nimmer zonder uw toestemming worden verstrekt. U dient hiervoor altijd uw schriftelijke toestemming voor te geven.

Om uw persoonsgegevens veilig te bewaren, maakt Meditel gebruik van een beveiligd registratiesysteem. Deze is naar de hoogste huidige maatstaven ingericht en wordt steeds verbeterd om dit ook zo te houden. Balude is het bedrijf dat dit systeem verzorgt. Meditel zorgt ervoor dat dit bedrijf dezelfde strenge eisen hanteert met betrekking tot uw privacy als Meditel zelf. Sinds 2020 zijn Meditel en Balude ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. Deze certificeringen staan voor informatiebeveiliging (ISO27001), specifiek in de zorg (NEN7510). Door deze certificeringen maken we gebruik van informatiebeveiligingsbeleid, waardoor we bij elke verwerking van persoonsgegevens stilstaan.  Lancom is onze ICT-leverancier en verzorgt onze Citrix Workspace. Ook Lancom is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd.                                                                                                            


Bewaartermijnen 

In beginsel is de wettelijk bewaartermijn van een medische behandeldossier 20 jaar, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.[4] Voor de verschillende soorten (preventieve) medische keuringen en (beroeps)vaccinaties hanteren wij verschillende termijnen voor het bewaren van uw persoonsgegevens. Meditel hanteert hierbij de wet- en regelgeving zoals opgenomen in de richtlijn van de KNMG Omgaan met medische gegevens’.[5] Zo is bijvoorbeeld een bodemsaneringskeuring onderworpen aan een langer bewaartermijn dan een Preventief Medisch Onderzoek. De reden hiervoor is dat de uitslag van een bodemsaneringskeuring op een later moment tot uiting kan komen. Denk hierbij aan het werkzaam zijn (geweest) met asbest. Voor de precieze bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen.  
 

Uw rechten

Als u het niet eens bent met hoe Meditel omgaat met uw gegevens of als u van mening bent dat bepaalde gegevens van u niet kloppen, dan heeft u de volgende rechten:

  • Uitleg over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we ermee doen;
  • Inzage in uw persoonsgegevens;
  • Het laten corrigeren van fouten;
  • Het laten verwijderen van persoonsgegevens, tenzij de wet dit verbiedt;
  • Intrekken van uw toestemming; 
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens;
  • Het overdragen van uw persoonsgegevens, voor zover dit mogelijk en vereist is.

Indien u gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten, dient u zich te identificeren door bijvoorbeeld het beantwoorden van controlevragen of het laten zien of toesturen van een (gedeeltelijke) kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs), zodat we zeker weten dat we niet de gegevens van de ander persoon aan u laten zien, aanpassen of verwijderen. U kunt uw verzoek verzenden aan Meditel Gezondheid B.V., t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming, Fascinatio Boulevard 252, 7e verdieping, 3065 WB Rotterdam of per email naar bedrijfsbureau@meditel.nl.

Als u (een deel van) uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen, dient u uw verzoek schriftelijk ondertekend en vergezeld met een kopie van uw ID te versturen naar Meditel Gezondheid B.V., t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming, Fascinatio Boulevard 252, 7e verdieping, 3065 WB Rotterdam of per email naar bedrijfsbureau@meditel.nl. De arts zal u voorlichten over de gevolgen van het vernietigen van de medische gegevens waar u om verzoekt. Ook wordt het verzoek door de arts beoordeeld, waarbij we aansluiten bij eerdergenoemde richtlijn van de KNMG ten aanzien van medische dossiers. 

Uw ondertekende verzoek bewaren wij ter vervanging van (een deel van) uw dossier om later aan te kunnen tonen dat wij op juiste gronden uw medische gegevens hebben verwijderd, omdat er een bijzondere zorgplicht op de adviseur rust ten aanzien van deze gegevens. 


Klachten  

Als u niet tevreden bent over onze werkwijze ten aanzien van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij onze interne onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is geen medewerker van Meditel. U kunt uw klacht via de site van Meditel indienen of via bedrijfsbureau@meditel.nl. Voor meer informatie kunt u het klachtenreglement van Meditel raadplegen. Uiteraard kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.  

 

[1] In geval een bedrijf zijn medewerkers een PMO aanbiedt dient Meditel de persoonsgegevens te verzamelen en te bewaren op grond van de Wet op de Medische Keuringen.

[2] Werknemers die zich blootstellen aan giftige stoffen (bijv. bodemsanering) of stralingen (bijv. ionen) is de werkgever wettelijk verplicht de gezondheid van zijn werknemers te monitoren. Werkgevers hebben ook een wettelijke plicht ten aanzien van chauffeurskeuringen, aanstellingskeuringen, verzekeringskeuringen, etc. Bij deze keuringen is het de arts die bepaalt of iemand is goedgekeurd of niet. Om (later) te kunnen beoordelen of dit op juiste gronden is gedaan dient Meditel deze gegevens te bewaren.

[3] Artikel 9 lid 2 onder h AVG.

[4] Artikel 7:454 lid 3 Burgerlijk Wetboek

[5] Meer specifiek paragraaf 6.4 van de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’.